Regulamin sklepu internetowego

 

§1 Postanowienia wstępne

 

1.      Biuro Podróży SOLTUR sp. z o.o. dostępne jest pod adresem internetowym www.superlastminute.pl, z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 5 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000096202, o kapitale zakładowym 80 000,00 złotych, NIP 6760015513, REGON 003870836.

2.        Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiebiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 Kontakt ze sklepem

 

1.        Adres Sprzedawcy: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

2.        Adres e-mail Sprzedawcy: rezerwacje@superlastminute.pl

3.        Numer telefonu Sprzedawcy: 602 235 863

4.        Numer rachunku Sprzedawcy: 15 1050 1445 1000 0090 3207 7651, ING Bank Śląski S.A.

5.        Klient może porozumieć się za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.        Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-18:00 od poniedziałku do piątku.

 

§3 Wymagania techniczne

 

1.   Do korzystania ze Sklepu,w tym przeglądania ofert Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.   Urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Firefox, Internet Explorer.

b.  Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

c.  Włączona obsługa plików cookies.

 

§4 Informacje ogólne

 

1.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.        Przeglądanie ofert Sklepu nie wymaga zakładania konta.

3.        Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

4.        Usługi Turystyczne nie podlegają zwrotowi. Po pobraniu nie przysługuje 14-dniowy czas na odstąpienie od umowy.

5.        Odstąpienie od zawarcia umowy następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych danego Organizatora.

 

§5 Zasady składania zamówienia (rezerwacji)

 

W celu złożenia zamówienia (rezerwacji) należy:

1.   Wyszukać imprezę turystyczną, wypełniając pola wyszukiwarki i określić parametry poszukiwanej oferty.

2.   Zapoznać się ze szczegółami wybranej oferty oraz Warunkami Uczestnictwa i Ubezpieczenia.

3.   Skontrolować ważność dokumentów oraz zapoznać się z przepisami wjazdowymi obowiązującymi w danym kraju.

4. Rezerwując imprezę turystyczną Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz podania danych osobowych: imion, nazwisk, dat urodzenia, adresu zamieszkania wszystkich Uczestników jak również adresu mail i numeru telefon kontaktowego jednego z Uczestników.

5. Wybrać jeden z możliwych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie (rezerwację)

6.   Klient zobowiązany jest do dokonania płatności po złożeniu Zamówienia (rezerwacji). Produkt zostanie wysłany do Zamawiającego, gdy Sprzedający otrzyma należność na konto.

 

§6 Oferowane metody płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1.      przelew bankowy na konto

Biuro Podróży SOLTUR sp. z o.o.

Plac Szczepański 5

31-011 Kraków

ING Bank Śląski

15 1050 1445 1000 0090 3207 7951

2.     przelew online za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 (internetowy serwis usługowy pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem), Regulamin serwisu dostępny pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin

 

§7 Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza rezerwacyjnego.

2.     Po złożeniu Zamówienia (rezerwacji) Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie (rezerwację) do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia (rezerwacji) i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia (rezerwacji) adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia (rezerwacji) i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

§8 Postanowienia końcowe

 

1.   Umowy nawiązywane za pośrednictwem Biura Podróży Soltur sp. z o.o. zawierane są w języku polskim

2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmian przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają  zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.   Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie po zgłoszeniu na adres mailowy podany w zakładce kontakt na stronie www.superlastminiute.pl